KTM
1981 -

KTM 80 RLW

KTM 80 LW Chopper

1982 -

KTM Bora 80

KTM 80 RS

KTM 80 RL

KTM 80 L Chopper